1. NHẬN ĐỊNH KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZMEU21)

26/07/2021

 

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

355.1 – 359.7

Hỗ trợ

348.3 – 342.3

 

 

2. NHẬN ĐỊNH NGÔ THÁNG 9 (ZCEU21)

26/07/2021

 

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá bán.
 • Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

549.2 – 553

Hỗ trợ

538.6 – 532.2

 

 

 

3. NHẬN ĐỊNH LÚA MỲ THÁNG 9 (ZWAU21)

26/07/2021

 

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

683.6 – 687.6

Hỗ trợ

674.2 – 668.2

 

 

4. NHẬN ĐỊNH DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZLEZ21)

26/07/2021

 

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

62.62 – 63.16

Hỗ trợ

61.65 – 61.19

 

 

5. NHẬN ĐỊNH ĐẬU TƯƠNG THÁNG 11 (ZSEX21)

26/07/2021

 

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá bán.
 • Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

1344.4 – 1352

Hỗ trợ

1326.6 – 1319.4

 

Giaodich24