1. NHẬN ĐỊNH KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZMEU21)

20/07/2021

 

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

368.3 – 370.6

Hỗ trợ

362.6 – 360

 

 

2. NHẬN ĐỊNH NGÔ THÁNG 9 (ZCEU21)

20/07/2021

 

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

566.6 – 570

Hỗ trợ

557.2 – 551

 

 

3. NHẬN ĐỊNH LÚA MỲ THÁNG 9 (ZWAU21)

20/07/2021

 

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

714.2 – 717.2

Hỗ trợ

698.6 – 690

 

 

4. NHẬN ĐỊNH DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZLEU21)

20/07/2021

 

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

65.83 – 66.20

Hỗ trợ

65.12 – 64.60

 

 

5. NHẬN ĐỊNH ĐẬU TƯƠNG THÁNG 11 (ZSEX21)

20/07/2021

 

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

1392 – 1398

Hỗ trợ

1381.6– 1373.2

 

Giaodich24