1. NHẬN ĐỊNH KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZMEU21)

14/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

359.7 – 362.1

Hỗ trợ

354.8 – 352.7

 

         

2. NHẬN ĐỊNH NGÔ THÁNG 9 (ZCEU21)

14/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

554 – 558.2

Hỗ trợ

535.6 – 530.6

 

 

3. NHẬN ĐỊNH LÚA MỲ THÁNG 9 (ZWAU21)

14/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

642.2 – 645.4

Hỗ trợ

633.4 – 627.6

 

 

4. NHẬN ĐỊNH DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZLEU21)

14/07/2021

 

 

Biểu đồ 1H:

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

65.25 – 66.49

Hỗ trợ

64.07 – 63.78

 

 

5. NHẬN ĐỊNH ĐẬU TƯƠNG THÁNG 11 (ZSEX21)

14/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

1362.6 – 1365.2

Hỗ trợ

1347.4– 1343.2

 

 

Giaodich24