1. NHẬN ĐỊNH KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZMEZ21)

11/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

362.4 – 365.5

Hỗ trợ

358.8 – 356.9

 

 

 

2. NHẬN ĐỊNH NGÔ THÁNG 12 (ZCEZ21)

11/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá mua.
 • Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

558 – 559.6

Hỗ trợ

552.2 – 550.2

 

 

 

3. NHẬN ĐỊNH LÚA MỲ THÁNG 12 (ZWAZ21)

11/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

739.4 – 742.2

Hỗ trợ

732.2 – 738.2

 

 

 

4. NHẬN ĐỊNH DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZLEZ21)

11/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá mua.

   -  Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

62.01 – 62.39

Hỗ trợ

61.19 – 60.88

 

 

 

5. NHẬN ĐỊNH ĐẬU TƯƠNG THÁNG 11 (ZSEX21)

11/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá mua.
 • Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

1354.6 – 1365.6

Hỗ trợ

1341.2 – 1336

 

 

Giaodich24