Kính gửi: Quý Khách hàng

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

 

- Thời hạn tất toán đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

MPOQ21

Dầu cọ thô 08/2021

30/07/2021

Trước 15:00 ngày 28/07/2021

2

ZFTQ21

Cao su TSR 20 08/2021

30/07/2021

Trước 15:00 ngày 28/07/2021

3

ZLEQ21

Dầu Đậu Tương 08/2021

30/07/2021

Trước 23:20 ngày 29/07/2021

4

ZMEQ21

Khô Đậu Tương 08/2021

30/07/2021

Trước 23:20 ngày 29/07/2021

5

ZSEQ21

Đậu Tương 08/2021

30/07/2021

Trước 23:20 ngày 29/07/2021

6

XBQ21

Đậu Tương Mini 08/2021

30/07/2021

Trước 23:45 ngày 28/07/2021

7

CPEQ21

Đồng 08/2021

30/07/2021

Trước 02:00 ngày 29/07/2021

8

SIEQ21

Bạc 08/2021

30/07/2021

Trước 02:00 ngày 29/07/2021

9

PLEQ21

Bạch kim 08/2021

30/07/2021

Trước 02:00 ngày 29/07/2021

10

FEFN21

Quặng sắt 07/2021

30/07/2021

Trước 02:15 ngày 29/07/2021

 

  

- Thời hạn tất toán đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến ngày giao dịch cuối cùng:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

RBEQ21

Xăng RBOB 08/2021

30/07/2021

Trước 03:00 ngày 29/07/2021

2

QOU21

Dầu Brent 09/2021

30/07/2021

Trước 03:00 ngày 29/07/2021

3

ZFTQ21

Cao su TSR 20 08/2021

30/07/2021

Trước 15:00 ngày 28/07/2021

4

FEFN21

Quặng sắt 07/2021

30/07/2021

Trước 02:15 ngày 29/07/2021

 

 

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

 

 Giaodich24