Theo dữ liệu JODI công bố ngày hôm nay, sản lượng khai thác dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 04/2021 giảm 0.004 triệu thùng/ngày so với tháng 03/2021, xuống mức 8.134 triệu thùng/ngày.

Xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm lọc dầu đạt 6.62 triệu thùng/ngày, trong đó xuất khẩu dầu thô giảm 0.019 triệu thùng/ngày xuống 5.408 triệu thùng/ngày. Trong khi đó thông lượng dầu thô giảm 0.136 triệu thùng/ngày xuống 2.295 triệu thùng/ngày. Tồn kho dầu thô của Saudi Arabia trong tháng trước tăng 0.747 triệu thùng lên mức 134.085 triệu thùng.

Nguồn: mxvnews.com