Sản lượng dầu thô của Nigeria trong tháng 5/2021 tăng lên 8,46 triệu thùng/ngày. Tỷ trọng dầu thô OPEC trong tổng sản lượng toàn cầu tăng trong tháng 5/2021 so với tháng liền trước lên 28%.

Sản lượng dầu thô của 13 nước OPEC
ĐVT: Nghìn thùng/ngày (trung bình)

 

Nguồn: VITIC/OPEC