Sản lượng dầu thô và khí tự nhiên của New Mexico trong tháng 03/2021 đạt lần lượt 1.16 triệu thùng/ngày và 6.19 tỷ feet khối/ngày – mức cao nhất từ trước đến nay. Tăng trưởng sản lượng hàng tháng trong tháng 3 cũng là mức tăng lớn nhất được ghi nhận. Sau khi đợt bão tuyết vào tháng 02/2021 làm gián đoạn sản xuất, sản lượng đã phục hồi trở lại nhờ các giếng khoan mới đi vào hoạt động cũng như việc các giếng cũ tiếp tục được sử dụng.

Trong tháng 3, sản lượng dầu thô tăng 172,000 thùng/ngày, cao hơn 17% so với tháng 2 và sản lượng khí tự nhiên tăng 0.65 tỷ feet khối/ngày, cao hơn 12% so với tháng 2. Trong năm ngoái, sản lượng của New Mexico cũng đã đạt kỷ lục, ở mức 1.04 triệu thùng/ngày đối với dầu thô và 5.60 tỷ feet khối/ngày đối với khí tự nhiên.

Trên toàn nước Mỹ, sản lượng dầu và khí tự nhiên cũng tăng lên trong tháng 03/2021. Sản lượng dầu tăng lên 11.18 triệu thùng/ngày và sản lượng khí tự nhiên tăng lên 112.68 tỷ feet khối/ngày. Các khu vực khai thác chứng kiến gia tăng sản lượng bao gồm Texas, vịnh Mexico và Oklahoma.

Nguồn: mxvnews.com