Kính gửi Quý Khách hàng, Quý Đại lý,

Công ty CP Tập đoàn HT Việt Nam – Giaodich24 Ban hành Quyết định mức hỗ trợ phí CQG cho Khách hàng của Trung tâm Giao dịch hàng hóa (CTC)

(Chi tiết trong file đính kèm).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho toàn bộ các quyết định về Hỗ trợ phí CQG cho Khách hàng đã được ban hành trước đây.