Hải quan Việt Nam báo cáo nhập khẩu đậu tương từ 16/10 – 31/10 đạt 90,815 tấn, nâng nhập khẩu đậu tương trong cả tháng 10 lên mức 180,701 tấn, tăng gấp rưỡi so với 110,471 tấn đã nhập khẩu trong tháng 9 và cũng gấp rưỡi so với 111,661 tấn đã nhập khẩu trong tháng 10 năm 2019.

Nhập khẩu đậu tương về Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2020 đạt 1.62 triệu tấn tấn, tăng mạnh 17.6% so với 1.42 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 10, nhập khẩu đậu tương Mỹ về Việt Nam đạt 105,214 tấn, nâng nhập khẩu 10 tháng đầu năm lên mức 701,465 tấn. Nhập khẩu từ Brazil đạt 65,394 tấn, nâng nhập khẩu từ đầu năm lên mức 737,346 tấn.