1. NHẬN ĐỊNH ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZSEU21)

30/06/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng trung tính.

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

1327.6 – 1329.6

Hỗ trợ

1316.2 – 1312.6

 

 

 

2. NHẬN ĐỊNH DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZLEU21)

30/06/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng trung tính.

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

62.35 – 62.56

Hỗ trợ

61.32 – 60.97

 

 

 

3. NHẬN ĐỊNH KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZMEU21)

30/06/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng trung tính.

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

354.4 – 355.3

Hỗ trợ

352.1 – 349.5

 

 

 

4. NHẬN ĐỊNH NGÔ THÁNG 9 (ZCEU21)

30/06/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng quá bán.

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

560.4 – 566.2

Hỗ trợ

551.4 – 548.2

 

 

 

5. NHẬN ĐỊNH LÚA MỲ THÁNG 9 (ZWAU21)

30/06/2021

 

Biểu đồ 1H:

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá bán.

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

648.6 – 652.6

Hỗ trợ

642.6 – 639.6

 

Giaodich24