1. NHẬN ĐỊNH KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZMEU21)

28/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

360 – 362.7

Hỗ trợ

355.5 – 353

 

 

 

2. NHẬN ĐỊNH NGÔ THÁNG 9 (ZCEU21)

28/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

554.2 – 557

Hỗ trợ

544.2 – 540.6

 

 

 

3. NHẬN ĐỊNH LÚA MỲ THÁNG 9 (ZWAU21)

28/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

683.6 – 687.6

Hỗ trợ

674.2 – 668.2

 

 

4. NHẬN ĐỊNH DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZLEZ21)

28/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá bán.

   -  Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

63.39 – 63.88

Hỗ trợ

62.63 – 62.32

 

 

 

5. NHẬN ĐỊNH ĐẬU TƯƠNG THÁNG 11 (ZSEX21)

28/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

1368.2 – 1374.2

Hỗ trợ

1359 – 1350.4

 

Giaodich24