• Tư vấn, khuyến nghị giao dịch ngày 24/6/2024 sẽ được đăng trong room telegram của Giaodich24