1. NHẬN ĐỊNH KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZMEZ21)

19/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá bán.

   -  Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

360.6 – 361.8

Hỗ trợ

357.9 – 356.8

 

 

 

 

2. NHẬN ĐỊNH NGÔ THÁNG 12 (ZCEZ21)

19/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

566.4 – 570

Hỗ trợ

556.2 – 553.4

 

 

 

3. NHẬN ĐỊNH LÚA MỲ THÁNG 12 (ZWAZ21)

19/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

754.4 – 759

Hỗ trợ

742.2 – 739

 

 

 

 

4. NHẬN ĐỊNH DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZLEZ21)

19/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá bán.

   -  Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

61.37 – 61.64

Hỗ trợ

60.66 – 60.39

 

 

 

 

5. NHẬN ĐỊNH ĐẬU TƯƠNG THÁNG 11 (ZSEX21)

19/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá bán.
 • Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

1351 – 1358

Hỗ trợ

1339.4 – 1333.2

 

 

Giaodich24