1. NHẬN ĐỊNH KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZMEU21)

13/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

359.7 – 362.1

Hỗ trợ

354.8 – 352.7

 

2. NHẬN ĐỊNH NGÔ THÁNG 9 (ZCEU21)

13/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

546.2 – 550.6

Hỗ trợ

535.6 – 530.6

 

3. NHẬN ĐỊNH LÚA MỲ THÁNG 9 (ZWAU21)

13/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá mua.

   -  Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

642.2 – 645.4

Hỗ trợ

633.4 – 627.6

 

4. NHẬN ĐỊNH DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZLEU21)

13/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

63.76 – 64.28

Hỗ trợ

62.90 – 62.55

 

5. NHẬN ĐỊNH ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZSEU21)

13/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng quá mua.

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

1363 – 1369.6

Hỗ trợ

1354.4– 1348.2

 

 

               Giaodich24