• Tư vấn, khuyến nghị giao dịch ngày 06/6/2024 được đăng trong room telegram của Giaodich24