1. NHẬN ĐỊNH KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZMEU21)

02/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

353.9 – 355.3

Hỗ trợ

349.2 – 346.4

 

 

 

2. NHẬN ĐỊNH NGÔ THÁNG 9 (ZCEU21)

02/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá bán.
 • Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

548.4 – 551

Hỗ trợ

540.4 – 536.6

 

 

3. NHẬN ĐỊNH LÚA MỲ THÁNG 9 (ZWAU21)

02/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

712 – 718.4

Hỗ trợ

701 – 697.4

 

 

 

4. NHẬN ĐỊNH DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZLEZ21)

02/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá bán.

   -  Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

63.05 – 63.39

Hỗ trợ

62.38– 62.12

 

 

 

5. NHẬN ĐỊNH ĐẬU TƯƠNG THÁNG 11 (ZSEX21)

02/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá bán.
 • Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

1350.6 – 1356

Hỗ trợ

1339 – 1333.2

 

 

Giaodich24