• Tư vấn, khuyến nghị giao dịch ngày 01/07/2024 sẽ được đăng trong room telegram của Giaodich24