1. NHẬN ĐỊNH KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZMEU21)

15/07/2021

 

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

368.3 – 370.6

Hỗ trợ

362.6 – 360

 

 

2. NHẬN ĐỊNH NGÔ THÁNG 9 (ZCEU21)

15/07/2021

 

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá mua.
 • Stochastic: Ở vùng quá mua.

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

569 – 572

Hỗ trợ

562 – 555.2

 

 

3. NHẬN ĐỊNH LÚA MỲ THÁNG 9 (ZWAU21)

15/07/2021

 

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá mua.

   -  Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

659.2 – 666

Hỗ trợ

649.2 – 644.4

 

 

4. NHẬN ĐỊNH DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZLEU21)

15/07/2021

 

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá mua.

   -  Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

66.30 – 66.75

Hỗ trợ

64.91 – 64.38

 

 

5. NHẬN ĐỊNH ĐẬU TƯƠNG THÁNG 11 (ZSEX21)

15/07/2021

 

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá mua.
 • Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

1389.2 – 1394.6

Hỗ trợ

1377.4– 1372.6

 

 

Giaodich24