1. NHẬN ĐỊNH KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZMEZ21)

13/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

361.2 – 364

Hỗ trợ

356.9 – 355.2

 

 

 

 

2. NHẬN ĐỊNH NGÔ THÁNG 12 (ZCEZ21)

13/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

559.2 – 561.6

Hỗ trợ

554.4 – 552.4

 

 

 

3. NHẬN ĐỊNH LÚA MỲ THÁNG 12 (ZWAZ21)

13/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá mua.

   -  Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

769.2 – 772.4

Hỗ trợ

756.6 – 751.6

 

 

 

4. NHẬN ĐỊNH DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZLEZ21)

13/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

61.77 – 61.95

Hỗ trợ

61.15 – 60.70

 

 

 

 

5. NHẬN ĐỊNH ĐẬU TƯƠNG THÁNG 11 (ZSEX21)

13/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

1351.2 – 1362.6

Hỗ trợ

1336 – 1330.4

 

 

Giaodich24