1. NHẬN ĐỊNH KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZMEZ21)

12/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá bán.

   -  Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

356.5 – 357.9

Hỗ trợ

353.2 – 352

 

 

 

2. NHẬN ĐỊNH NGÔ THÁNG 12 (ZCEZ21)

12/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

559.2 – 561.6

Hỗ trợ

554.4 – 552.4

 

 

 

3. NHẬN ĐỊNH LÚA MỲ THÁNG 12 (ZWAZ21)

12/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

741.6 – 744.6

Hỗ trợ

735.6 – 733.2

 

 

 

4. NHẬN ĐỊNH DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZLEZ21)

12/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

61.75 – 62.20

Hỗ trợ

60.94 – 60.52

 

 

 

 

5. NHẬN ĐỊNH ĐẬU TƯƠNG THÁNG 11 (ZSEX21)

12/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá bán.
 • Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

1339.4 – 1343.4

Hỗ trợ

1328.4 – 1325.2

 

 

Giaodich24