1. NHẬN ĐỊNH NGÔ THÁNG 9 (ZCEU21)

12/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng quá mua.

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

537 – 543.6

Hỗ trợ

526.6 – 523

 

 

 

2. NHẬN ĐỊNH LÚA MỲ THÁNG 9 (ZWAU21)

12/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

618.6 – 624.2

Hỗ trợ

609.6 – 604.6

 

 

3. NHẬN ĐỊNH ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZSEU21)

12/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

1346.6 – 1350.6

Hỗ trợ

1334.6 – 1325.2

 

 

4. NHẬN ĐỊNH KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZMEU21)

12/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

356.6 – 358.4

Hỗ trợ

347.8 – 342.3

 

 

5. NHẬN ĐỊNH DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZLEU21)

12/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá mua.

   -  Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

63 – 63.47

Hỗ trợ

61.68 – 60.96

 

 

Giaodich24