1. NHẬN ĐỊNH KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZMEZ21)

09/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

359.4 – 361.2

Hỗ trợ

355.9 – 355.5

 

 

 

2. NHẬN ĐỊNH NGÔ THÁNG 12 (ZCEZ21)

09/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

559.6 – 565.2

Hỗ trợ

551.6 – 546.6

 

 

 

3. NHẬN ĐỊNH LÚA MỲ THÁNG 12 (ZWAZ21)

09/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

739.2 – 745

Hỗ trợ

729.6 – 723.4

 

 

4. NHẬN ĐỊNH DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZLEZ21)

09/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

62.02 – 62.43

Hỗ trợ

61.20 – 60.89

 

 

 

5. NHẬN ĐỊNH DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZLEZ21)

09/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

62.02 – 62.43

Hỗ trợ

61.20 – 60.89

 

 

Giaodich24