1. NHẬN ĐỊNH KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZMEU21)

04/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

350.8 – 352.4

Hỗ trợ

347.9 – 346.6

 

 

 

2. NHẬN ĐỊNH NGÔ THÁNG 9 (ZCEU21)

04/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

553.6 – 556.6

Hỗ trợ

547 – 543.6

 

 

3. NHẬN ĐỊNH LÚA MỲ THÁNG 9 (ZWAU21)

04/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

732.2 – 741.2

Hỗ trợ

722 – 718.4

 

 

 

4. NHẬN ĐỊNH DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZLEZ21)

04/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

62.58 – 62.87

Hỗ trợ

61.57– 61.13

 

 

5. NHẬN ĐỊNH ĐẬU TƯƠNG THÁNG 11 (ZSEX21)

04/08/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

1335 – 1343.6

Hỗ trợ

1318.2 – 1312

 

 

Giaodich24