• Tư vấn, khuyến nghị giao dịch ngày 04/07/2024 sẽ được đăng trong room telegram của Giaodich24