Quyết định số 336/QĐ/TGĐ-MXV v/v thay đổi biên độ giá giao dịch của hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Đại lý

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 khách hàng và Quý Đại lý Quyết định số 336/QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/04/2022 về việc Thay đổi biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV, áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 02/05/2022.

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm