1. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

Danh sách ký quỹ ban đầu giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa :

(Ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ/TGĐ-MXV ngày 05 tháng 04 năm 2021)

Mức ký quỹ áp dụng cho từng đối tượng

  • Đối với khách hàng là nhà đầu tư cá nhân, mức ký quỹ ban đầu áp dụng bằng 120% mức ký quỹ ban đầu được công bố trong danh sách trên.
  • Đối với khách hàng là nhà đầu tư tổ chức, mức ký quỹ ban đầu áp dụng bằng 100% mức ký quỹ ban đầu được công bố trong danh sách trên.

* Số tiền ký quỹ bằng USD khi vào bảng giá giao dịch của Sở giao dịch hàng hóa sẽ được quy đổi ra tiền VND theo tỷ giá ngân hàng.

 

2.Thời gian giao dịch :

* Giờ mùa đông phiên giao dịch bắt đầu và kết thúc muộn hơn 1h.